Zeeuwind Windmolen

Veelgestelde vragen

Windenergie kan voorzien in een heel belangrijk deel van de totale elektriciteitsvraag. Als het een keer niet of te weinig waait, wordt energie uit andere bronnen betrokken. Windenergie maakt daarom altijd deel uit van een verantwoorde mix van door verschillende bronnen opgewekte elektriciteit. Binnen Europa is een gigantische mix van duurzame opwekking beschikbaar, waardoor Nederland nooit zonder stroom komt. Het aanbod van wind varieert in de tijd en per regio. De totale vraag naar elektriciteit in Nederland varieert ook per dag en gedurende de dag. TenneT is de organisatie die in Nederland zorgt dat het totale aanbod van alle verschillende aanbieders en producenten op elk moment is afgestemd op de fluctuerende vraag.

De een vindt een windturbine lelijk, de ander vindt hem mooi of stoort zich er niet aan. Over smaak valt niet te twisten. Zoals veel mensen zich niet meer storen aan de hoogspanningsmasten in het landschap zal er ook voor de grote windmolens gewenning optreden.  Bovendien kunnen windturbines, nadat ze hun werk hebben gedaan (15 - 20 jaar), weer volledig worden verwijderd zonder iets achter te laten. Voor de brandstof voor bijvoorbeeld een bruinkoolcentrale moet een groot gebied worden afgegraven. Dit is een blijvende en onomkeerbare ingreep in het landschap en in de waterhuishouding van een nog groter gebied.

Er zijn zorgen dat windturbines nadelig zijn voor vogels en dat vissen hinder ondervinden van windturbines op zee. Nederland stelt strenge eisen aan de bescherming van de natuur. De effecten van windturbines op de omgeving worden voortdurend onderzocht. Uit deze onderzoeken blijkt dat vogels nagenoeg geen hinder ondervinden. Bij windturbines op zee kan het onderwaterleven zich juist herstellen, doordat windparken gesloten zijn voor scheepvaart en visserij.

Veruit de meeste vogelslachtoffers vallen in Nederland in het verkeer (2 miljoen). Daarna volgen de jacht (1,5 miljoen) en hoogspanningsleidingen (1 miljoen). Naar schatting van de Vogelbescherming maken windturbines bij het huidige vermogen van  ongeveer 1.600 windturbines, 21.000 vogelslachtoffers per jaar.

Het opzetten van een windpark vergt een forse investering. De kosten voor een windturbine liggen ruwweg geschat rond de anderhalf miljoen euro per MW vermogen.

Hier is geen eenduidig antwoord op te geven omdat er veel verschillende types zijn. Moderne windmolens van het type bij Kats of de Noordpolder hebben een mast hoogte van ca 80 meter en rotordiameter van 90 meter.

Bij de hoogte een windtrubine spreken deskundigen altijd over de masthoogte of ashoogte, tegenstanders van windenergie spreken meestal over tiphoogte. De tiphoogte is de masthoogte plus de helft van de rotordiameter. In bovenstaand voorbeeld is dit dan 125 meter.

Design & realisatie: Nilsson