Axelse Vlakte

Momenteel trekken drie partijen (Eneco, Zeeuwind en Sagro) gezamenlijk op bij de ontwikkeling van windenergie in de gemeente Terneuzen, namelijk Windpark Axelse Vlakte. Het windproject bestaat uit twee windturbines, ieder met zijn eigen vergunningen. De noordelijke turbine wordt door Eneco en Zeeuwind ontwikkeld en de zuidelijke turbine door Sagro. Deze twee turbines kunnen voldoende duurzame stroom opwekken voor het gemiddelde jaarlijkse elektriciteitsverbruik van zo’n 8.000 huishoudens. Windpark Axelse Vlakte hanteert een windfonds en voor de noordelijke turbine wordt een participatievorm met rendementspercentage uitgewerkt.
locatie Windpark Axelse Vlakte

Huidige stand van zaken
De beoordeling van het ingediende Principe Verzoek voor Windpark Axelse Valkte hangt af van de totstandkoming van een Windkader voor heel de gemeente Terneuzen. Dat is een moeizaam proces. De eerste versie is door de raad verworpen op 28 mei 2020 en het is nog altijd een onderwerp op de agenda van de Omgevingscommissie voor verdere bespreking. Zeeuwind betreurt de gang van zaken: de locatie is onderdeel van provinciaal concentratiegebied, er wordt ruimschoots voldaan aan alle wettelijke normen, lusten worden gedeeld en er is drie jaar verkend met de omgeving met als resultaat dat initiële plannen van negen turbines zijn afgeschaald naar slechts twee.

Waarom windenergie op deze locaties?
Eind 2018 bleek dat slechts 7,4% van onze totale energieproductie opgewekt is uit duurzame bronnen. In 2023 moet dat 16% zijn en in 2050 zo goed als 100%. Dat betekent dat we alle beschikbare duurzame energiebronnen nodig hebben. Windenergie is voor Nederland, als land waar het veel en hard waait, de meest efficiënte en goedkoopste vorm van duurzame energie. De provincie Zeeland heeft een provinciale taakstelling voor het plaatsen van 570,5 MW. Voor 2030 is de doelstelling minimaal 700 MW. Het omgevingsplan Zeeland hanteert concentratielocaties voor windenergie. Windpark Axelse Vlakte behoort tot de concentratielocatie Terneuzen-Kanaalzone en draagt bij aan de provinciale doelstelling voor 2030.  

Hoe groot worden de turbines en waarom?
De twee windturbines hebben een tiphoogte (het hoogste punt van een rotorblad als deze omhoog staat) van net onder de 200 meter. Windturbines worden groter en rotorbladen langer, zodat ze tegen dezelfde kosten meer duurzame energie kunnen opwekken en subsidie uiteindelijk niet meer nodig zal zijn.

visualisatie Windpark Axelse vlakte


Op welke wijze is de inbreng van bewoners uit de verkenningsfase meegewogen?
In de Kanaalzone is een uitgebreide verkenning geweest naar de mogelijkheden en wensen voor duurzame energie. Hieruit komen enkele opties voor windturbines, waarbij rekening is gehouden met de inbreng van bewoners en bedrijven. Na onderzoek en overleg bleken er twee van de negen locaties haalbaar te zijn: bij Loonbedrijf Westdorpe en bij Sagro. De inbreng van bewoners is als volgt meegewogen:

1. Windturbines op min. 1.200 m van woonkernen of lintbebouwing
In het windproject voor de Axelse vlakte is deze afstand 1.200 m of meer. Als de wind in de richting van Sluiskil staat en het reeds aanwezige omgevingsgeluid weggefilterd wordt, geeft Windpark Axelse Vlakte een geluidsbelasting in Sluiskil van 20dB à 37dB. (37dB is vergelijkbaar is met het geluid van gefluister). Het windpark voldoet ruim aan het wettelijke jaarlijkse gemiddelde van Lden 47dB overdag en Lden 41dB ‘s nachts en zal nauwelijks hoorbaar zijn.

2. Maatwerk om overlast te beperken
Slagschaduw is een bewegende schaduw, welke optreedt wanneer de zon achter de rotorbladen staat. De wettelijke norm voor o.a. woningen is max. 17x per jaar 20 minuten. Voor Windpark Axelse Vlakte wordt een bovenwettelijke stilstandregeling ingezet, dat betekent dat de windturbines in geval van slagschaduw binnen 100 seconden stil staan. Dit betekent dat er jaarlijks niet meer dan 30 minuten slagschaduw zal ontstaan.

3. Participatiemogelijkheden voor de omgeving
 Windpark Axelse Vlakte hanteert een windfonds, conform de NWEA-norm van 50 ct per opgewekte MWh per jaar. Bij een jaarlijkse productie van 13.000 MWh per turbine bedraagt de jaarlijkse totale inleg in het Windfonds 13.000 euro. Daarnaast werken Eneco en Zeeuwind een participatievorm met rendementspercentage uit voor bewoners voor de noordelijke turbine. De nabijgelegen woningen krijgen hierbij voorrang.  

Vergunningsprocedure
Op dit moment ligt er een concept principeverzoek voor het windproject bij de gemeente. In dit principeverzoek is een beschrijving opgenomen van alle ruimtelijke effecten op de omgeving, met name geluid, slagschaduw, veiligheid, visuele impact en natuur. Helaas is het door middel van een motie gevraagde Windkader verworpen in de Gemeenteraadsvergadering van 28 mei 2020 met 14 stemmen voor en 16 tegen. ‘Hoe nu verder’ met het Windkader is onderwerp van gesprek in de Omgevingscommissie. We verwachten geen beoordeling van het principeverzoek door het college zolang het onduidelijk is waar het naar toe gaat met het Windkader.

Wilt u meer weten over Windpark Axelse Vlakte?
Bekijkt u dan hier onze veelgestelde vragen en antwoorden. Staat uw vraag er niet bij, stuurt u dan gerust een e-mail naar info@zeeuwind.nl