Axelse Vlakte

Momenteel trekken drie partijen (Eneco, Zeeuwind en Sagro) gezamenlijk op bij de ontwikkeling van windenergie in de gemeente Terneuzen, namelijk Windpark Axelse Vlakte. Het windproject bestaat uit 2 windturbines, ieder met zijn eigen vergunningen. De noordelijke turbine wordt door Eneco en Zeeuwind ontwikkeld en de zuidelijke turbine door Sagro. Deze twee turbines kunnen voldoende duurzame stroom opwekken voor het gemiddelde jaarlijkse elektriciteitsverbruik van zo’n 8.000 huishoudens.
locatie Windpark Axelse Vlakte

Waarom windenergie op deze locaties?
Eind 2018 bleek dat slechts 7,4% van onze totale energieproductie opgewekt is uit duurzame bronnen. In 2023 moet dat 16% zijn en in 2050 zo goed als 100%. Dat betekent dat we alle beschikbare duurzame energiebronnen nodig hebben. Windenergie is voor Nederland, als land waar het veel en hard waait, de meest efficiënte en goedkoopste vorm van duurzame energie. De provincie Zeeland heeft een provinciale taakstelling voor het plaatsen van 570,5 MW. Voor 2030 is de doelstelling minimaal 700 MW. Het omgevingsplan Zeeland hanteert concentratielocaties voor windenergie. Windpark Axelse Vlakte behoort tot de concentratielocatie Terneuzen-Kanaalzone en draagt bij aan de provinciale doelstelling voor 2030.  

Hoe groot worden de turbines en waarom?
De 2 windturbines hebben een tiphoogte (het hoogste punt van een rotorblad als deze omhoog staat) van 180 à 195 m. Windturbines worden groter en rotorbladen langer, zodat ze tegen dezelfde kosten meer duurzame energie kunnen opwekken en subsidie uiteindelijk niet meer nodig zal zijn.

visualisatie Windpark Axelse vlakte


Op welke wijze is de inbreng van bewoners uit de verkenningsfase meegewogen?
In de Kanaalzone is een uitgebreide verkenning geweest naar de mogelijkheden en wensen voor duurzame energie. Hieruit komen enkele opties voor windturbines, waarbij rekening is gehouden met de inbreng van bewoners en bedrijven. Na onderzoek en overleg bleken er 2 van de 9 locaties haalbaar te zijn: bij Loonbedrijf Westdorpe en bij Sagro. De inbreng van bewoners is als volgt meegewogen:

1. Windturbines op min. 1.200 m van woonkernen of lintbebouwing
In het windproject voor de Axelse vlakte is deze afstand 1.200 m of meer. Als de wind in de richting van Sluiskil staat en het reeds aanwezige omgevingsgeluid weggefilterd wordt, geeft Windpark Axelse Vlakte een geluidsbelasting in Sluiskil van 20dB à 37dB. (37dB is vergelijkbaar is met het geluid van gefluister). Het windpark voldoet ruim aan het wettelijke jaarlijkse gemiddelde van Lden 47dB overdag en Lden 41dB ‘s nachts en zal nauwelijks hoorbaar zijn.

2. Maatwerk om overlast te beperken
Slagschaduw is een bewegende schaduw, welke optreedt wanneer de zon achter de rotorbladen staat. De wettelijke norm voor o.a. woningen is max. 17x per jaar 20 minuten. Voor Windpark Axelse Vlakte wordt een bovenwettelijke stilstandregeling ingezet, dat betekent dat de windturbines in geval van slagschaduw binnen 100 seconden stil staan. Dit betekent dat er jaarlijks niet meer dan 30 minuten slagschaduw zal ontstaan.

3. Participatiemogelijkheden voor de omgeving
 Windpark Axelse Vlakte hanteert een windfonds, conform de NWEA-norm van 50 ct per opgewekte MWh per jaar. Bij een jaarlijkse productie van 13.000 MWh per turbine bedraagt de jaarlijkse totale inleg in het Windfonds 13.000 euro. Daarnaast werken Eneco en Zeeuwind een participatievorm met rendementspercentage uit voor bewoners voor de noordelijke turbine. De nabijgelegen woningen krijgen hierbij voorrang.  

Vergunningsprocedure
Op dit moment ligt er een concept principeverzoek voor het windproject bij de gemeente. In dit principeverzoek is een beschrijving opgenomen van alle ruimtelijke effecten op de omgeving, met name geluid, slagschaduw, veiligheid, visuele impact en natuur. Na akkoord van gemeente Terneuzen worden de gemeentelijke vergunningsaanvragen binnen een paar weken ingediend. Daarnaast zal bij de provincie een aanvraag worden ingediend voor een ontheffing Wet Natuurbeheer. Vergunningen worden gepubliceerd, zodat iedereen de mogelijkheid heeft daar zienswijzen op in te dienen. De initiatiefnemers van Windpark Axelse Vlakte zullen u actief informeren over de vergunningsprocedure. De totale vergunningsprocedure duurt ongeveer een half jaar.

Wilt u meer weten over Windpark Axelse Vlakte?
Bekijkt u dan hier onze veelgestelde vragen en antwoorden. Staat uw vraag er niet bij, stuurt u dan gerust een e-mail naar info@zeeuwind.nl