Missie en visie

Vanwege de eindigheid van de aanwezige voorraad fossiele brandstoffen en vanuit de noodzaak om de hoeveelheid broeikasgassen te verminderen, werkt Zeeuwind aan het bevorderen van een efficiënt energiegebruik en het op duurzame wijze produceren van duurzame (elektrische) energie. Dit doel staat in de statuten sinds de oprichting van de vereniging in 1987. Op basis hiervan en de actuele ontwikkelingen zijn onderstaande missie en visie geformuleerd.

Missie

Zeeuwind staat met haar leden voor het versnellen van de maatschappelijke verduurzaming van Zeeland.

Visie

Dankzij haar leden kan Zeewind investeren in duurzame productie en verduurzaming van en vanuit de Zeeuwse samenleving. Gezamenlijk zoeken we naar innovatieve mogelijkheden om de (zelf) opgewekte energie in te zetten voor het vergroten van de leefbaarheid in de Zeeuwse dorpen. Zeeuwind wil de energietransitie versnellen door zich te mengen in het publieke debat en door actief op zoek te gaan naar samenwerkingsverbanden. Want alleen gezamenlijk zijn we in staat de energietransitie te versnellen.

Samen

Strategische pijlers 2017-2020:

 • Strategische pijler 1: Opwekking van wind- en zonne-energie.
  Met het opwekken van windenergie is momenteel de grootste hoeveelheid duurzame energie op te wekken. Zonne-energie wordt steeds interessanter, voordeliger en groter. Beide energievormen zijn van belang voor een gezonde financiële structuur van onze coöperatie.  
   
 • Strategische pijler 2: Innovaties duurzame energie
  Door productie en opslag in samenhang te bezien, willen wij bijdragen aan een stabiel systeem van duurzame energieopwekking. Daarnaast houden we ook andere innovatieve ontwikkelingen in de gaten om te zien of en hoe we daar een bijdrage aan kunnen leveren.
   
 • Strategische pijler 3: Verduurzamen van woningen
  In de bebouwde omgeving is de komende jaren in het particuliere woningbezit een enorme slag te slaan. Zeeuwind speelt een actieve rol bij de ontwikkeling van een te exploiteren menukaart verduurzaming particulier woningbezit.
   
 • Strategische pijler 4: Sectoroverschrijdende samenwerkingen en verbindingen
  De energietransitie vraagt om centrale regie en om decentrale ontwikkeling van nieuwe businessmodellen. Daarom dragen we bij aan een concreet beleid en stimuleren we bewoners, bedrijven en overheden om zelf of samen een duurzame energiehuishouding te realiseren.

Meer weten over de coöperatie?

Coöperatie Bestuurlijke organisatie 

Lidmaatschap LEDENVERGADERING