Deltawind, Zeeuwind en Sunrock gaan samenwerken

Energiecoöperaties Deltawind en Zeeuwind gaan samenwerken met Sunrock. Met zonne-energieprojecten in Zeeland en Goeree-Overflakkee werken de partijen gezamenlijk aan verduurzaming van de regio.
zonnepark op landbouwgrond

”De energietransitie is een grote opgave waar samenwerking noodzakelijk is om een efficiënte aanpak te ontwikkelen. Wij, lokale burgercoöperaties, verwachten dat de ervaring van Sunrock met zonneprojecten ons van nut zal zijn in onze regio.” De energiecoöperaties hebben ruime ervaring met het realiseren en exploiteren van grote projecten. Sunrock helpt de energiecoöperaties efficiënter gebruik te maken van de SDE++ gelden, waardoor projecten worden gerealiseerd tegen de laagst maatschappelijke kosten. Door als gelijkwaardige partners op te trekken, willen de partijen hiermee samen het lokale draagvlak vergroten en de over- gang naar duurzame energie versnellen.

Zeeuws Energieakkoord
Het is de gezamenlijke missie om de doelen te behalen van de Regionale Energiestrategie (RES) van Zeeland, zoals vastgelegd in het Zeeuws Energieakkoord. In 2030 moet het opgesteld ver- mogen van zonne-energie in Zeeland 1000 megawatt zijn, wat wordt gerealiseerd met projecten op daken (500 MWp) en op land en water (500 MWp). De samenwerking tussen de partijen levert naast kennisdeling en meer draagvlak ook schaalvoordeel op bij inkoop.

Blauwdruk voor samenwerking op zonne-energieprojecten
Met het oog op de toekomst willen de partijen door intensiever samen te werken, een blauwdruk creëren voor samenwerking tussen energiecoöperaties en marktpartijen. Maarten de Haas, director Large Projects van Sunrock: "Wij geloven dat we veel kunnen leren van professionele spelers als Zeeuwind en Deltawind. We kijken ernaar uit om elkaars ervaring en expertise te versterken en daarmee maximaal bij te dragen aan de overgang naar duurzame energie."

Over Deltawind
Deltawind is de lokale energiecoöperatie van Goeree-Overflakkee. Samen met haar leden produceert ze duurzaam opgewekte energie.

Over Sunrock
Sunrock is een ontwikkelaar en exploitant van grootschalige zonne-installaties en duurzame energie-oplossingen in Nederland en heel Europa.