Missie en visie

Vanwege de eindigheid van de aanwezige voorraad fossiele brandstoffen en vanuit de noodzaak om de hoeveelheid broeikasgassen te verminderen, werkt Zeeuwind aan het bevorderen van een efficiënt energiegebruik en het op duurzame wijze produceren van duurzame (elektrische) energie. Dit doel staat in de statuten sinds de oprichting van de vereniging in 1987. Op basis hiervan en de actuele ontwikkelingen zijn onderstaande missie en visie geformuleerd.

Missie

Zeeuwind staat met haar leden voor het versnellen van de energietransitie in Zeeland.

Visie

Dankzij haar leden kan Zeeuwind investeren in duurzame productie en verduurzaming van en vanuit de Zeeuwse samenleving. Gezamenlijk zoeken we naar innovatieve mogelijkheden om de (zelf) opgewekte energie in te zetten voor het vergroten van de leefbaarheid in de Zeeuwse dorpen. Zeeuwind wil de energietransitie versnellen door zich te mengen in het publieke debat en door actief op zoek te gaan naar samenwerkingsverbanden. Want alleen gezamenlijk zijn we in staat de energietransitie te versnellen.

Samen

Strategische pijlers 2022-2025:

 • Strategische pijler 1: Ontwikkeling en beheer wind- en zonparken
  Wij zijn actief op het gebied van de ontwikkeling en het beheer van zon- en windenergie op land, rekening houdend met het maatschappelijk draagvlak.
   
 • Strategische pijler 2: Innovaties duurzame energie
  Wij verkennen, ontwikkelen en beheren vernieuwende concepten met een potentieel businessmodel op het gebied van energetische verduurzaming.
   
 • Strategische pijler 3: professionele ondersteuning burgerinitiatieven
  Wij bieden professionele ondersteuning aan burgerinitiatieven op het gebied van energetische verduurzaming en stimuleren daarmee de oprichting, implementatie en instandhouding van satellietcoöperaties, zodat de impact vanuit de samenleving op de energiehuishouding vergroot.
   
 • Strategische pijler 4: Ondersteunen Zeeuwse gemeenten
  Wij ondersteunen de Zeeuwse gemeenten door de lokale dynamiek te organiseren en te helpen inpassen binnen de gemeentelijke doelstellingen.
   
 • Strategische pijler 5: Combineren energetische verduurzaming met andere vraagstukken
  ​​​​​​​Waar mogelijk combineren wij energetische verduurzaming aan andere maatschappelijke vraagstukken ter bevordering van het draagvlak.

coöperatie?

Coöperatie Bestuurlijke organisatie 

Lidmaatschap LEDENVERGADERING