Windpark Willem-Annapolder

Onderdeel van ontwikkeling windenergie in gemeente Kapelle

In oktober 2019 jaar hebben drie partijen (Zeeuwind, E-Connection en Windforce-11) hun plannen voor de (her)ontwikkeling van drie windparken in gemeente Kapelle bekend gemaakt. Inmiddels hebben twee windparken – Willem-Annapolder en Landmanslust – het gehele ruimtelijke ordening procedure doorlopen en afgerond. Windpark Kapelle-Schore vervolgt hun projectontwikkeling op een later moment, als er meer duidelijkheid is over de dijkverzwaring bij Schore.

locatie Windpark WAP

Procedure
Voor Windpark Willem-Annapolder en windpark Landmanslust zijn alle benodigde vergunningprocedures voor de bouw van het windpark inmiddels afgerond. Voor de windparken Willem-Annapolder heeft dit geleid tot de volgende verleende vergunningen:

  • Omgevingsvergunning verleend op 12 november 2020
  • Watervergunning voor windturbine WT4 verleend op 5 oktober 2020
  • Ontheffing Wet natuurbescherming verleend op 18 november 2020

De vergunningen voor de aanleg van de civiele en elektrische werken dienen nog aangevraagd te worden. Deze volgen medio 2022.

Toen de omgevingsvergunning en watervergunning waren verleend is er ook een SDE aanvraag ingediend bij RVO. Op 12 maart 2021 heeft Windpark Willem-Annapolder de beschikking ontvangen.

Vijf keer zoveel energie!
Als alle drie de windparken – Willem-Annapolder, Kapelle-Schore en Landmanslust – kunnen worden gerealiseerd, dan worden de huidige twaalf windturbines vervangen door in totaal acht grotere windturbines. Deze kunnen voldoende duurzame stroom opwekken voor het gemiddelde jaarlijkse elektriciteitsverbruik van 28.000 tot 35.000 huishoudens. Dat is voldoende voor alle huishoudens binnen de gemeente Kapelle, de kernen ’s-Gravenpolder en Hansweert plus een groot deel van het energieverbruik van de bedrijven Top-Onions en Coroos. De acht nieuwe windturbines wekken vijf keer zoveel energie op als de twaalf oudere turbines.

Locatiekeuze
Het omgevingsplan Zeeland hanteert concentratielocaties voor windenergie. De windprojecten in Kapelle vallen hieronder en dragen bij aan de provinciale doelstelling. Ook gemeente Kapelle wil de benoemde concentratielocaties zo optimaal mogelijk invullen door opschaling, vernieuwing en uitbreiding.

Visualisatie Windpark Willem-Annapolder

Visualisatie Windpark Willem-Annapolder

Wat merken omwonenden van het windpark?
Voor Windpark Willem-Annapolder geldt dat de 10 bestaande windturbines (tiphoogte 96m) worden teruggebracht naar 4 grotere windturbines (tiphoogte 180m). Deze turbines komen op zo’n 1.000 meter van 's-Gravenpolder. Het effect op het uitzicht is voor iedereen anders. De ene bewoner zal het rustiger vinden, de ander kan zich er mogelijk meer aan storen. 

Participatie 
Zeeuwind en de andere 2 initiatiefnemers E-Connection en Windforce-11 willen graag windparken ontwikkelen in samenspraak met de omgeving. Daarom hechten we waarde aan overleg met omwonenden en dorpsraden. Ook werken we momenteel een windfonds uit.
Hierbij hanteren we de NWEA norm van 50 ct per MWh per jaar. Uiteraard is dit afhankelijk van de uiteindelijke turbine en jaarproductie. Uitgaande van 4 windturbines met een rotordiameter van 150 meter, een ashoogte van 105 meter en een tiphoogte van 180 m voor Windpark Willem-Annapolder, zal het in de buurt liggen van ca. 25.500 euro per jaar. 

Voor de andere windparken in gemeente Kapelle ligt dit op:

  • Windpark Landmanslust (2 windturbines): ca. 12.750 per jaar
  • Windpark Kapelle-Schore (2 windturbines): ca. 12.750 per jaar

In aanvulling op het Windfonds stelt Windforce-11 omwonenden in staat financieel te participeren middels een obligatielening in Windpark Landmanslust. E-Connection onderzoekt of en hoe omwonenden kunnen investeren in Windpark Kapelle-Schore. Zeeuwind investeert, als burgercoöperatie, de inleg van haar leden in o.a. windparken. Uiteraard is lid worden van Zeeuwind mogelijk.  

Planning komende jaren  
Inmiddels is de voorbereidingsfase voor het project opgestart. Op basis van de huidige planning wordt er toegewerkt naar een financial close eind 2022. De eerste volgende stap daarna zal het uitbedrijf nemen en demonteren van het bestaande park zijn. Aansluitend volgt dan de bouw van de civiele en elektrische infrastructuur, waarna de windturbines komen. Naar verwachting zal het windpark eind 2023 in bedrijf kunnen worden genomen.

Meer informatie over de andere windparken in Gemeente Kapelle: 
Voor meer informatie over Windpark Landmanstlust kijk hier
Voor meer informatie over Windpark Kapelle-Schore kijk hier

Vragen en antwoorden over windenergie