Windpark Willem-Annapolder

Onderdeel van ontwikkeling windenergie in gemeente Kapelle

Momenteel trekken drie partijen (Zeeuwind, E-Connection en Windforce-11) gezamenlijk op bij de ontwikkeling van drie windparken in gemeente Kapelle, namelijk Windpark Willem-Annapolder, Windpark Kapelle-Schore en Windpark Landmanslust. In deze 3 windparken worden de huidige 12 windturbines vervangen door in totaal 8 grotere windturbines. Deze kunnen voldoende duurzame stroom opwekken voor het gemiddelde jaarlijkse elektriciteitsverbruik van 24.000 tot 30.000 huishoudens. 

Dat is voldoende voor alle huishoudens binnen de gemeente Kapelle, de kernen ‘-Gravenpolder en Hansweert plus een groot deel van het energieverbruik van de bedrijven Top-Onions en Coroos. De 8 nieuwe windturbines wekken 5 x zoveel energie op als de 12 oudere turbines.

Locatiekaart

De exacte locaties van de windturbines van Windpark Kapelle-Schore kunnen pas bepaald worden als er meer duidelijk is rondom de dijkverzwaring. Daarom is dat gebied gearceerd.

Vergunningprocedure: Stap 1 NRD
Voor de drie windparken wordt een gezamenlijk plan-m.e.r. (milieu effect rapportage) opgesteld. De 1e stap is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Hierin staat welke milieueffecten, onderzocht worden in de m.e.r.-procedure. Denk hierbij aan geluid, slagschaduw, natuur en veiligheid.
De NRD heeft tot 4 december 2019 ter inzage gelegen. Hierop zijn in totaal 13 zienswijzen binnengekomen. Deze zijn beantwoord in een Nota van antwoord welke via de website van de gemeente Kapelle is in te zien. Hierin wordt aangegeven hoe er met de in de zienswijzen aangedragen onderwerpen wordt omgegaan en of de zienswijze tot een aanpassing aan de in de NRD beschreven onderzoeken heeft geleid. De onderzoeken voor de milieu effect rapportage worden de komende periode uitgevoerd.

Locatiekeuze
Het omgevingsplan Zeeland hanteert concentratielocaties voor windenergie. De windprojecten in Kapelle vallen hieronder en dragen bij aan de provinciale doelstelling. Ook gemeente Kapelle wil de benoemde concentratielocaties zo optimaal mogelijk invullen door opschaling, vernieuwing en uitbreiding.

Visualisatie Windpark Willem-Annapolder

Visualisatie Windpark Willem-Annapolder

Wat merken omwonenden van het windpark?
Voor Windpark Willem-Annapolder geldt dat de 10 bestaande windturbines (tiphoogte 96m) worden teruggebracht naar 4 grotere windturbines (tiphoogte 180m). Deze turbines komen op zo’n 1.000 meter van 's-Gravenpolder. Het effect op het uitzicht is voor iedereen anders. De ene bewoner zal het rustiger vinden, de ander kan zich er mogelijk meer aan storen. 

Participatie 
Zeeuwind en de andere 2 initiatiefnemers E-Connection en Windforce-11 willen graag windparken ontwikkelen in samenspraak met de omgeving. Daarom hechten we waarde aan overleg met omwonenden en dorpsraden. Ook werken we momenteel een windfonds uit.
Hierbij hanteren we de NWEA norm van 50 ct per MWh per jaar. Uiteraard is dit afhankelijk van de uiteindelijke turbine en jaarproductie. Uitgaande van 4 windturbines met een rotordiameter van 150 meter, een ashoogte van 105 meter en een tiphoogte van 180 m voor Windpark Willem-Annapolder, zal het in de buurt liggen van ca. 25.500 euro per jaar. 

Voor de andere windparken in gemeente Kapelle ligt dit op:

  • Windpark Landmanslust (2 windturbines): ca. 12.750 per jaar
  • Windpark Kapelle-Schore (2 windturbines): ca. 12.750 per jaar

In aanvulling op het Windfonds stelt Windforce-11 omwonenden in staat financieel te participeren middels een obligatielening in Windpark Landmanslust. E-Connection onderzoekt of en hoe omwonenden kunnen investeren in Windpark Kapelle-Schore. Zeeuwind investeert, als burgercoöperatie, de inleg van haar leden in o.a. windparken. Uiteraard is lid worden van Zeeuwind mogelijk.  

Meer informatie over de andere windparken in Gemeente Kapelle: 
Voor meer informatie over Windpark Landmanstlust kijk hier
Voor meer informatie over Windpark Kapelle-Schore kijk hier

Vragen en antwoorden over windenergie