Windpark Willem-Annapolder

Onderdeel van ontwikkeling windenergie in gemeente Kapelle

In oktober vorig jaar hebben drie partijen (Zeeuwind, E-Connection en Windforce-11) hun plannen voor de (her)ontwikkeling van drie windparken in gemeente Kapelle bekend gemaakt. Op dit moment gaan twee windparken – Willem-Annapolder en Landmanslust –verder in de procedure. Windpark Kapelle-Schore vervolgt hun projectontwikkeling op een later moment, als er meer duidelijkheid is over de dijkverzwaring bij Schore.

locatie Windpark WAP

Procedure
Windpark Willem-Annapolder en windpark Landmanslust hebben de afgelopen maanden samen met verschillende advies- en onderzoeksbureaus gewerkt aan de MER-onderzoeken en vergunningsonderzoeken. Die waren nodig om de effecten van de nieuwe windparken in kaart te brengen. Hieruit is gebleken dat de plannen voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Voor de windparken Willem-Annapolder en Landmanslust zijn inmiddels bestemmingsplanwijzigingen en vergunningsaanvragen ingediend. 

Vijf keer zoveel energie!
Als alle drie de windparken – Willem-Annapolder, Kapelle-Schore en Landmanslust – kunnen worden gerealiseerd, dan worden de huidige twaalf windturbines vervangen door in totaal acht grotere windturbines. Deze kunnen voldoende duurzame stroom opwekken voor het gemiddelde jaarlijkse elektriciteitsverbruik van 28.000 tot 35.000 huishoudens. Dat is voldoende voor alle huishoudens binnen de gemeente Kapelle, de kernen ’s-Gravenpolder en Hansweert plus een groot deel van het energieverbruik van de bedrijven Top-Onions en Coroos. De acht nieuwe windturbines wekken vijf keer zoveel energie op als de twaalf oudere turbines.

Locatiekeuze
Het omgevingsplan Zeeland hanteert concentratielocaties voor windenergie. De windprojecten in Kapelle vallen hieronder en dragen bij aan de provinciale doelstelling. Ook gemeente Kapelle wil de benoemde concentratielocaties zo optimaal mogelijk invullen door opschaling, vernieuwing en uitbreiding.

Visualisatie Windpark Willem-Annapolder

Visualisatie Windpark Willem-Annapolder

Wat merken omwonenden van het windpark?
Voor Windpark Willem-Annapolder geldt dat de 10 bestaande windturbines (tiphoogte 96m) worden teruggebracht naar 4 grotere windturbines (tiphoogte 180m). Deze turbines komen op zo’n 1.000 meter van 's-Gravenpolder. Het effect op het uitzicht is voor iedereen anders. De ene bewoner zal het rustiger vinden, de ander kan zich er mogelijk meer aan storen. 

Participatie 
Zeeuwind en de andere 2 initiatiefnemers E-Connection en Windforce-11 willen graag windparken ontwikkelen in samenspraak met de omgeving. Daarom hechten we waarde aan overleg met omwonenden en dorpsraden. Ook werken we momenteel een windfonds uit.
Hierbij hanteren we de NWEA norm van 50 ct per MWh per jaar. Uiteraard is dit afhankelijk van de uiteindelijke turbine en jaarproductie. Uitgaande van 4 windturbines met een rotordiameter van 150 meter, een ashoogte van 105 meter en een tiphoogte van 180 m voor Windpark Willem-Annapolder, zal het in de buurt liggen van ca. 25.500 euro per jaar. 

Voor de andere windparken in gemeente Kapelle ligt dit op:

  • Windpark Landmanslust (2 windturbines): ca. 12.750 per jaar
  • Windpark Kapelle-Schore (2 windturbines): ca. 12.750 per jaar

In aanvulling op het Windfonds stelt Windforce-11 omwonenden in staat financieel te participeren middels een obligatielening in Windpark Landmanslust. E-Connection onderzoekt of en hoe omwonenden kunnen investeren in Windpark Kapelle-Schore. Zeeuwind investeert, als burgercoöperatie, de inleg van haar leden in o.a. windparken. Uiteraard is lid worden van Zeeuwind mogelijk.  

Meer informatie over de andere windparken in Gemeente Kapelle: 
Voor meer informatie over Windpark Landmanstlust kijk hier
Voor meer informatie over Windpark Kapelle-Schore kijk hier

Vragen en antwoorden over windenergie