Wind

Fossiele brandstoffen zoals olie, gas en steenkool raken op en dragen niet bij aan een duurzame samenleving. Op dit moment is Europa voor 50% afhankelijk van de import van deze fossiele brandstoffen, deels afkomstig uit politiek instabiele landen. Om ook in de toekomst onze energiebehoefte veilig te stellen, is het van belang alternatieve technieken voor energieopwekking te ontwikkelen.

Duurzame energie, zoals zon en wind, raakt niet op en is schoon. Daarom passen wind en zon in ons maatschappelijk streven naar duurzaamheid en het terugdringen van de CO2-uitstoot. In de visie van Zeeuwind past kernenergie daar niet bij. Een kerncentrale stoot weliswaar minder CO2 uit, maar de afvalproblematiek is nog steeds niet opgelost.

Nederlandse doelen

Op dit moment is van onze totale energieproductie ongeveer 6% duurzaam. De kabinetsdoelstelling is echter 14% duurzame energie in 2020. Dat betekent dat we van alle beschikbare duurzame energiebronnen gebruik moeten maken: wind, zon, water, aardwarmte en biomassa. Op dit moment is windenergie voor Nederland, als land waar het veel en hard waait, de meest efficiënte en goedkoopste vorm van duurzame energie.

Provincie Zeeland wil 570,5 MW windenergie realiseren voor 2020. Momenteel draagt Zeeuwind hieraan bij door 16 MW (aandeel in deelnemingen naar rato meegerekend) te beheren en in 2018 ruim 17 MW (eveneens naar rato van onze deelneming) te ontwikkelen.