Veelgestelde vragen

Bekijk hieronder de veel voorkomende vragen en antwoorden per categorie.

Windenergie en subsidie

Waarom investeert Nederland in windenergie?

Op dit moment is slechts 6,6% van onze totale energieproductie opgewekt uit duurzame bronnen. Ons kabinet heeft als doelstelling dat 14% van onze energieproductie in 2020 duurzaam is opgewekt. In 2023 moet dat 26% zijn. In 2050 moet de energievoorziening bijna helemaal duurzaam zijn. De uitstoot van CO2 (broeikasgassen) is dan 80-95% minder vergeleken met 1990. Dat betekent dat we alle beschikbare duurzame energiebronnen nodig hebben, zowel wind, zon, water, biomassa, aardwarmte etc. Windenergie is voor Nederland, als land waar het veel en hard waait, de meest efficiënte en goedkoopste vorm van duurzame energie.

Hoe snel verdient een windturbine de energie die het gekost heeft terug?

De energie die nodig is om een windturbine te produceren, te bouwen en te onderhouden is na drie tot zes maanden draaien van de windturbine al is terugverdiend. Daarna levert de molen nog 20 tot 25 jaar lang schone, CO2-vrije energie

Zijn windturbines effectief?

In een land als Nederland waar het vaak en hard waait, zijn windturbines heel effectief. Windturbines staan alleen stil voor onderhoud en als het niet waait. Moderne windturbines produceren 90-95% van de tijd elektriciteit. Windturbines worden nog steeds doorontwikkeld en efficiënter. Ze worden groter en krijgen langere bladen zodat ze meer elektriciteit leveren tegen lagere kosten. 

Bespaart windenergie CO2?

Windturbines produceren duurzame elektriciteit, wat niet door kolen- en gascentrales hoeft te worden opgewekt. Dat bespaart brandstof – er wordt minder kolen en gas verstookt en dat zorgt voor CO2-besparing.

Windenergie op zee kan inmiddels zonder subsidie, waarom zetten we niet alle turbines op zee?

Simpelweg omdat we de bijdrage van wind op land niet kunnen missen. Een windturbine in zee plaatsen en onderhouden is overigens duurder dan een windturbine op het land. Echter onze overheid neemt de laatste tijd steeds meer kosten voor haar rekening, zoals een stopcontact op zee, het organiseren van de vergunningen en het overleg met de omgeving. Daardoor en door de schaalgrootte op zee kunnen exploitanten windparken bouwen waar geen subsidie voor de stroomprijs voor nodig is. Voor een windpark op land moet de exploitant alle kosten zelf dragen. 

Hoeveel subsidie betaalt de overheid voor elektriciteit van windturbines?

De kostprijs van windenergie is op dit moment hoger dan de prijs die ervoor wordt betaald op de energiemarkt. De subsidie is bedoeld om dit verschil te overbruggen, zodat het mogelijk is om te investeren De overheid stelt subsidie beschikbaar om dit verschil te overbruggen. Zonder deze subsidie is het niet mogelijk te investeren in windturbines of in andere vormen van duurzame energie. Een subsidie op basis van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE) vult het verschil aan; voor een maximaal aantal kWh en een periode van maximaal 15 jaar.

Geluid, slagschaduw en verlichting

Hoeveel geluid mag een windturbine op de gevel van de dichtstbijzijnde bebouwing wettelijk maken?

Dat is maximaal 47 dB overdag en maximaal 41 dB ‘s nachts, gemiddeld over een jaar berekend. Het is een gemiddelde aangezien er in de nacht minder geluid wordt toegestaan dan overdag en/of in de avond. Windturbines worden steeds stiller, maar ze zijn niet geruisloos. Wel wordt er uitgegaan van dezelfde grenswaarden als bij andere bedrijven, waardoor het geluid van de windturbines niet tot geluidhinder hoeft  te leiden.

Geven windturbines slagschaduw?

Windturbines kunnen slagschaduw geven. Dit is de bewegende schaduw die optreedt wanneer de zon achter de rotorbladen staat. Wettelijk is geregeld dat er niet meer dan 17 dagen per jaar meer dan 20 minuten slagschaduw op omliggende woningen mag komen.
Het is mogelijk om een slagschaduwsensor op de windturbine te plaatsen. Deze zorgt ervoor dat, zodra de zon schijnt in een voor omwonenden ongunstige stand en er slagschaduw ontstaat, de windturbine binnen 100 seconden stil gezet wordt

Hebben windturbines effect op de gezondheid?

Standpunt RIVM: Mensen die dichtbij windturbines wonen, hebben vooral last van het geluid dat windturbines met zich meebrengen. Sommige mensen ervaren hinder (zoals irritatie, boosheid en onbehagen) als zij het gevoel hebben dat hun omgevings- of levenskwaliteit verslechtert door de plaatsing van windturbines. Hierdoor kunnen gezondheidsklachten ontstaan. Om de invloed van windturbines op de slaap te kunnen beoordelen, zijn nog onvoldoende gegevens beschikbaar. De beschikbare resultaten laten geen definitieve conclusie toe. Voor andere directe effecten op de gezondheid is geen bewijs. Dit blijkt uit literatuuronderzoek van het RIVM.

Hoe zit het met de verlichting van de windturbines?

Windturbines met een tiphoogte van 150 meter of meer moeten worden voorzien van zogenaamde obstructieverlichting. Dit bestaat uit een wit (bij dag) en rood (bij nacht) knipperlicht en moet zowel op de mast als op de gondel worden toegepast. Dit is een verplichting vanuit de luchtvaartautoriteit en bedoelt om piloten alert te maken op de aanwezigheid van de windturbines. De windbranche is van mening dat dit soort lampen onnodige lichthinder geeft voor de omwonenden van windparken. Daarom worden er momenteel in overleg met de ministeries en andere autoriteiten testen gedaan om na te gaan hoe er een veilige situatie voor de luchtvaart kan blijven en de hinder voor omwonenden wordt beperkt.  

Hoe waarborgen jullie de veiligheid?

Elke windturbine moet in Nederland gecertificeerd zijn, die waarborgt dat de windturbine uitgebreid gecontroleerd is op tal van risico’s. Veiligheid speelt een belangrijke rol in de gehele ontwikkeling, bouw en beheer van een windturbine.
Zo wordt er bij de realisatie van het windpark o.a. rekening gehouden met kans op ijsvorming op de rotorbladen. Speciale sensoren zorgen op tijd voor een waarschuwing, waarna de turbine wordt stilgezet.  

Proces en participatie

Op welke manier heb ik inspraak bij het vergunningsproces van windparken?

Als Burgemeester en wethouders de vergunning wil verlenen, dan moet deze ter inzage worden gelegd en dit wordt gepubliceerd in de krant. Dit is een wettelijke plicht. In die fase kan iedereen d.m.v. een zienswijze haar mening geven over het besluit van de gemeente. Als de bezwaarmaker geen gelijk krijgt van de gemeente, kan deze naar de rechter stappen. Uiteindelijk heeft de Raad van State het laatste woord. Zeeuwind is echter voorstander van zo vroeg mogelijk proactief in overleg gaan met de omgeving.

Op welke wijze betreft Zeeuwind haar omwonenden bij de ontwikkeling van een windpark?

Samen met onze partners onderzoeken we hoe onze omgeving en onze leden zo vroeg mogelijk betrokken kunnen worden bij de ontwikkeling en of er participatiemogelijkheden zijn. Als Zeeuwind geloven we dat de duurzame energietransitie pas echt mogelijk is als we dat samen doen. Als we in goed overleg een duurzame relatie kunnen aangaan voor de looptijd van het windpark bereiken we immers veel meer. Als Zeeuwind communiceren we open en tijdig over alle stappen in het vergunningsproces en de inspraakmogelijkheden. Ook onderzoeken we actief of er mogelijkheden tot participatie zijn en gaan we actief in overleg met onze omgeving. 

Ecologie

Wat zijn de gevolgen van een windpark voor flora en fauna?

Bij het bepalen of een beoogde locatie voor windturbines ook daadwerkelijk geschikt is wordt indien nodig een milieueffectrapportage opgesteld. Daar worden o.a. onderzocht wat de effecten op de flora en fauna zijn, zodat daar rekening mee gehouden kan worden. Bij ieder project wordt er ecologisch onderzoek gedaan naar vogels en vleermuizen. 

En hoe wordt daar vervolgens rekening mee gehouden bij de aanleg van het windpark?

In overleg met natuurorganisaties en autoriteiten wordt er gekeken hoe er tijdens de bouw en tijdens de beheerfase rekening gehouden kan worden met de natuur. Zo is er bij Windpark Krammer een eiland aangelegd en bij Windpark Bouwdokken een visdiefvlot en hoogwatervluchtplaats. Door delen interessanter te maken voor bepaalde dieren, kunnen we prima rekening met de natuur houden. En uiteraard houden we rekening met het broedseizoen tijdens de bouw en voer je dan bepaalde werkzaamheden niet uit. 

Er worden toch heel veel vogels gedood, omdat ze tegen de draaiende wieken aanvliegen?

Canadees onderzoek (studie van Environment Canada, publicatie nov 2013) toont aan dat van de 270 miljoen vogels die jaarlijks sterven door mens-gerelateerde activiteiten windmolens verantwoordelijk zijn voor 0,007%. De meeste vogels worden nog steeds gedood door katten. (74%)