Windparken in ontwikkeling

Zeeuwind werkt op diverse locaties aan het ontwikkelen van windparken in eigen beheer of in samenwerking met partners in de vorm van een deelneming. Vanaf het eerste idee voor een windpark tot het moment dat de bouw kan beginnen kunnen vele jaren voorbijgaan. Vaak is er een wijziging van een bestemmingsplan nodig. Daarvoor zijn dan weer vele onderzoeken nodig, zoals natuur-effectrapportages, geluidshinder-, slagschaduwhinder- en archeologisch onderzoek en externe veiligheidsonderzoeken.

Onderstaande windparken bevinden zich in verschillende ontwikkelingsfasen.

Windpark Axelse Vlakte 

Momenteel trekken drie partijen (Eneco, Zeeuwind en Sagro) gezamenlijk op bij de ontwikkeling van windenergie in de gemeente Terneuzen, namelijk Windpark Axelse Vlakte. Het windproject bestaat uit twee windturbines, ieder met zijn eigen vergunningen. De noordelijke turbine wordt door Eneco en Zeeuwind ontwikkeld en de zuidelijke turbine door Sagro. Deze twee turbines kunnen voldoende duurzame stroom opwekken voor het gemiddelde jaarlijkse elektriciteitsverbruik van zo’n 8.000 huishoudens. Windpark Axelse Vlakte hanteert een windfonds en voor de noordelijke turbine wordt een participatievorm met rendementspercentage uitgewerkt. Na akkoord van gemeente Terneuzen op het concept principeverzoek van de initiatiefnemers, worden de vergunningsaanvragen begin 2020 ingediend. De bouw is voorzien voor de tweede helft van 2021. Lees hier meer

Windpark Willem-Annapolder

In oktober vorig jaar hebben drie partijen (Zeeuwind, E-Connection en Windforce-11) hun plannen voor de (her)ontwikkeling van drie windparken in gemeente Kapelle bekend gemaakt. Op dit moment gaan twee windparken – Willem-Annapolder en Landmanslust –verder in de procedure. Windpark Kapelle-Schore vervolgt hun projectontwikkeling op een later moment, als er meer duidelijkheid is over de dijkverzwaring bij Schore. Als alle drie de windparken – Willem-Annapolder, Kapelle-Schore en Landmanslust – kunnen worden gerealiseerd, dan worden de huidige twaalf windturbines vervangen door in totaal acht grotere windturbines. Deze kunnen voldoende duurzame stroom opwekken voor het gemiddelde jaarlijkse elektriciteitsverbruik van 28.000 tot 35.000 huishoudens.  Lees hier meer.

Windpark Sint Maartensdijk

In juni 2021 heeft de gemeenteraad van Tholen de Energiebalans vastgesteld. Daarin staan kaders voor de periode tot 2025 voor de ontwikkeling van duurzame energie in de gemeente Tholen. De gemeente zet de komende jaren in op energiebesparing en isoleren, en is zeer terughoudend als het gaat om het ontwikkelen van wind- en zonneparken in de gemeente.

Deze nieuwe inzichten hebben tot gevolg dat Zeeuwind het onderzoek naar uitbreiding van het bestaande windpark Noordpolder en Derde Dijk heeft stilgezet. De komende periode zullen we met de gemeente en de omgeving in gesprek blijven, waarbij we de noodzaak en kansen van duurzamen energieopwek zullen benadrukken en benoemen hoe we daar als Zeeuwind aan kunnen bijdragen.

Windpark Reimerswaal 

Op de locatie van Windpark Reimerswaal heeft Zeeuwind in 1988 haar eerste drie windturbines van ieder 75 kW gerealiseerd. In het jaar 2000 zijn deze drie turbines vervangen door de huidige twee van 1.320 kW in totaal. Ook deze twee windturbines zijn inmiddels aan vervanging toe. In overleg met gemeente Reimerswaal en de Provincie Zeeland wordt gekeken naar een geschikte locatie. Zeeuwind werkt hiervoor samen met de eigenaren van andere windparken in de regio die op termijn ook vervangen moeten worden, namelijk Windpark Anna-Mariapolder van Eneco en de solitaire windturbine aan de Grindweg bij het agrarische bedrijf van maatschap Hopmans.