Windparken in ontwikkeling

Zeeuwind werkt op diverse locaties aan het ontwikkelen van windparken in eigen beheer of in samenwerking met partners in de vorm van een deelneming. Vanaf het eerste idee voor een windpark tot het moment dat de bouw kan beginnen kunnen vele jaren voorbijgaan. Vaak is er een wijziging van een bestemmingsplan nodig. Daarvoor zijn dan weer vele onderzoeken nodig, zoals natuur-effectrapportages, geluidshinder-, slagschaduwhinder- en archeologisch onderzoek en externe veiligheidsonderzoeken.

Onderstaande windparken bevinden zich in verschillende ontwikkelingsfasen.

Windpark Axelse Vlakte 

Zeeuwind ontwikkelt aan een windturbine op het bedrijventerrein Axelse Vlakte. Ondanks het in 2021 vastgestelde Windbeleid en de ondertekende RES door de Gemeente Terneuzen voor meer windturbines in de provincie, is er geen goedkeuring gegeven door de gemeenteraad om onze vergunningaanvraag in behandeling te nemen. Dit terwijl de windturbine ruimschoots aan de wettelijke voorwaarden voldoet en het gebied aangewezen is als concentratiegebied voor windturbines.

We geven echter niet op en werken toe naar een nieuwe poging in 2022. Het is namelijk zo dat grote lokale bedrijven zoals H4A, Verbrugge, Multraship en de Syndus Group hard op zoek zijn naar het omzetten van onze groene lokale elektriciteit naar waterstof, om te gebruiken als energiedrager voor de aandrijving van hun materieel zoals kranen, trucks en vletten. Zo hebben we uitzicht op een eerste echt groene waterstofketen in de regio die de mobiliteit faciliteert in de noodzakelijke verduurzaming van hun bedrijfsvoering én voor een lagere uitstoot van fijn- en stikstof zorgt in de omgeving. Of deze keten haalbaar is willen we laten uitzoeken door de ketenpartijen in deze groene keten, namelijk Zeeuwind, VoltH2 en H4A namens de afnemers met als kennispartner de HZ. Voor dit onderzoek hebben we een subsidie van € 45.000 ontvangen vanuit de provincie Zeeland. Ondertussen werken we parallel verder aan de relatie met de omgeving door de effecten zo goed mogelijk te duiden. 

Windpark Willem-Annapolder

In oktober 2019 jaar hebben drie partijen (Zeeuwind, E-Connection en Windforce-11) hun plannen voor de (her)ontwikkeling van drie windparken in gemeente Kapelle bekend gemaakt. Inmiddels hebben twee windparken – Willem-Annapolder en Landmanslust – het gehele ruimtelijke ordening procedure doorlopen en afgerond. Windpark Kapelle-Schore vervolgt hun projectontwikkeling op een later moment, als er meer duidelijkheid is over de dijkverzwaring bij Schore.  Lees hier meer.

Windpark Sint Maartensdijk

In juni 2021 heeft de gemeenteraad van Tholen de Energiebalans vastgesteld. Daarin staan kaders voor de periode tot 2025 voor de ontwikkeling van duurzame energie in de gemeente Tholen. De gemeente zet de komende jaren in op energiebesparing en isoleren, en is zeer terughoudend als het gaat om het ontwikkelen van wind- en zonneparken in de gemeente.

Deze nieuwe inzichten hebben tot gevolg dat Zeeuwind het onderzoek naar uitbreiding van het bestaande windpark Noordpolder en Derde Dijk heeft stilgezet. De komende periode zullen we met de gemeente en de omgeving in gesprek blijven, waarbij we de noodzaak en kansen van duurzamen energieopwek zullen benadrukken en benoemen hoe we daar als Zeeuwind aan kunnen bijdragen.

Windpark ZE-BRA

Op de locatie van Windpark Reimerswaal heeft Zeeuwind in 1988 haar eerste drie windturbines van ieder 75 kW gerealiseerd. In het jaar 2000 zijn deze drie turbines vervangen door de huidige twee van 1.320 kW in totaal. Ook deze twee windturbines zijn inmiddels aan vervanging toe. Zeeuwind werkt hiervoor samen met de eigenaren van andere windparken in de regio die op termijn ook vervangen moeten worden, namelijk Windpark Anna-Mariapolder van Eneco en de solitaire windturbine aan de Grindweg bij het agrarische bedrijf van maatschap Hopmans. Samen vormen deze verschillende windparken windpark ZE-BRA. 

Inmiddels is er een omgevingsvergunning verleend voor 16 turbines met een tiphoogte van 200 meter en een rotor van maximaal 160 meter. Daarnaast zijn ook de overige vergunningen en ontheffingen verleend (Waterwet, natuur en waterschap). Ook de SDE beschikkingen zijn inmiddels binnen. Het wachten is nu op een datum voor de behandeling van de ingediende beroepsschriften bij de Raad van State.

Windpark Oostzeedijk

Windpark Oostzeedijk is de vervanging van de windturbines in Kats. Hiervoor in de plaats komen 3 windturbines met een tiphoogte van maximaal 200 meter en een rotor van maximaal 150 meter. De voorbereidingen voor de contractering, financiering en bouw zijn in volle gang. Naar verwachting start de bouw medio zomer 2023. 

Windpark Century

Zeeuwind ontwikkelt op het terrein van Century aluminium bv in Vlissingen een windturbine met een maximale tiphoogte van 175m.

In maart 2022 is benodigde vergunning hiervoor aangevraagd bij de gemeente Vlissingen en we hopen in juni van dit jaar de SDE++ subsidie aan te kunnen vragen.