Warmtenetwerk Middelburg

Momenteel onderzoeken DNWG/Enduris, Gemeente Middelburg, Woongoed en  Zeeuwind samen met bedrijven in de directe omgeving van Dauwedaele de haalbaarheid van een duurzaam warmtenet. Daarbij kunnen warmtebronnen vanuit de omgeving (zoals industriële restwarmte) worden ingezet voor het verwarmen van de bestaande huizen in de wijk.
fotograaf Aart van Belzen

Subsidie voor wijk Dauwendaele in Middelburg als Proeftuin Aardgasvrije Wijken
Zo'n warmtenet is een alternatief voor aardgas, dat op termijn zal verdwijnen als verwarmingsbron. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de realisatie van een duurzaam warmtenet in Dauwendaele aangewezen als proeftuin-project in het kader van het nationale programma Aardgasvrije Wijken. Dauwendaele is een van de 27 wijken waarvoor het Rijk in totaal 120 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld.
De projectgroep wil graag, zodra het haalbaarheidsonderzoek is afgerond en de financiële bijdrage vanuit het Rijk helder is, zo snel mogelijk met de wijk in gesprek. Gezamenlijk met bewoners willen we vervolgens kijken naar een voor iedereen realistische oplossing.

Sociale verduurzaming in Dauwedale
Teus Baars: “Zeeuwind staat voor sociale verduurzaming en het vergroten van de leefbaarheid van de Zeeuwse dorpen. In dit project gaat dat hand in hand. Wat mooi dat een sociale wijk als Dauwedaele dankzij deze subsidie ook van het aardgasvrij kan worden. Dat verlaagt de energiekosten van de bewoners en vergroot het woongenot. Ik vertrouw erop dat het project technisch en financieel haalbaar is en dat we zo snel mogelijk met bewoners in gesprek kunnen gaan.”