Veelgestelde vragen

Hieronder een opsomming van de meest gestelde vragen wat betreft de postcoderoosregeling.

Wat houdt de postcoderoosregeling precies in?

De postcoderoosregeling (fiscale benaming is de Regeling Verlaagd Tarief) bestaat sinds 2014 als financieringsmogelijkheid om gezamenlijk zonne-energie op te wekken, zonder dat de zonnepanelen op het eigen dak hoeven te liggen.

Wat is een postcoderoos?

Deelnemers (particulieren en organisaties/bedrijven) die binnen de ‘postcoderoos’ wonen van de zonne-energie installatie komen in aanmerking voor teruggave van de energiebelasting voor elke kWh die zij collectief opwekken. De postcoderoos bestaat uit de viercijferige postcode van de centrale postcode. De roos omvat de binnenstad van Middelburg (4331) plus alle direct aangrenzende postcodegebieden: de postcodes 4332 tot en met 4338, die de blaadjes van de roos vormen. De productie installatie moet in één van de postcodes binnen de vastgestelde ‘roos’ liggen.

Waarom zou ik meedoen?

Dit project is bedoeld voor mensen die de rompslomp zoals onderhoud en verzekering niet willen ondergaan, geen (geschikt) dak hebben, het gewoon leuk vinden of andere motieven hebben om Middelburg te helpen verduurzamen. Bovendien worden de zonnepanelen ergens anders gelegd dan op uw dak. Het aanzicht van uw huis blijft dus intact. Dit is natuurlijk bijzonder passend voor monumentenpanden, waar meestal geen vergunning wordt verleend om zonnepanelen op het dak te leggen. Mogelijk nog belangrijker is dat de overheid voor 15 jaar de energiebelasting-teruggave (in 2017 is deze belasting €0,1226/kWh) garandeert. Hierdoor betalen de zonnepanelen zichzelf terug en kost het u niets.

Wat kost één zonnepaneel?

U koopt een certificaat (dat gelijkstaat aan één paneel) voor €285,- incl. BTW. De jaarlijkse ledenbijdrage per certificaat bedraagt €5,25.

Waarop is de prijs van een certificaat gebaseerd?

De prijs van een certificaat is gebaseerd op alle kosten die gemaakt moeten worden om het aanvangsbedrag van de investering te kunnen dekken. We gaan hierbij uit van investering in de zonnepaneleninstallatie en bijkomende kosten voor de coöperatie voor de installatie, aansluiting en organisatie.

Hoeveel panelen kan ik maximaal aanschaffen?

U kunt in totaal voor een maximaal aantal panelen inschrijven dat overeenkomt met een eigen verbruik van maximaal 10.000 kWh per jaar. Houd daar rekening mee als u thuis al zonnepanelen heeft. Wij adviseren u niet meer dan 90% van uw huidige jaarverbruik (kWh) te reserveren. Produceert u jaarlijks meer dan u verbruikt, dan krijgt u over het meerdere namelijk geen korting op uw energienota. Daarom adviseren wij lager te gaan zitten.

Hoe verdien ik mijn investering terug?

Als deelnemer koopt u zoncertificaten van de Coöperatie Zonkracht Middelburg U.A. Eén zoncertificaat komt overeen met één zonnepaneel van 266 kWh. Een gemiddeld huishouden kan met 12 zonnepanelen, en dus met 12 zoncertificaten, bijna haar gehele jaarlijkse elektriciteitsgebruik van 3.300 KWh duurzaam opwekken. Met het huidige tarief van energiebelasting spaart u dan jaarlijks €390,- uit op uw energienota. Omdat de coöperatie jaarlijks wel kosten moet betalen voor de netaansluiting, verzekering en onderhoud, blijft er na aftrek van ledenbijdrage voor u een voordeel over van €320,- per jaar.

Op mijn energienota staat al een bedrag voor vermindering energiebelasting. Hoe zit dat?

Stroomaansluitingen van woningen en bedrijven in Nederland met een verblijfsfunctie hebben recht op een "vermindering op de energiebelasting". De overheid bepaalt per kalenderjaar hoe hoog die vermindering is. Om deze vermindering zo goed mogelijk met u te verrekenen, rekent uw energieleverancier de jaarlijkse teruggave om naar een tarief per dag. Dit dagtarief wordt vervolgens vermenigvuldigd met het aantal dagen waarop de (jaar)nota betrekking heeft. Feitelijk is dit een soort energiesubsidie, opdat ieder in zijn basisbehoefte aan energie kan voorzien. Ook stroomaansluitingen waar zo weinig stroom wordt verbruikt dat er nauwelijks energiebelasting op de rekening staat krijgen toch de volledige "vermindering op de energiebelasting". In dat geval is de vermindering (energiesubsidie) dus veel groter dan de betaalde energiebelasting.

Betekent de "vermindering energiebelasting" uit de vorige vraag dat ik niet het volle bedrag aan energiebelasting kan verrekenen?

Nee, de ‘vermindering energiebelasting’ uit de vorige vraag betekent NIET dat u niet het volle bedrag aan energiebelasting kan verrekenen. Als uw zonnepanelen per jaar net zoveel elektriciteit opwekken als u in dat jaar verbruikt, dat kan uw energieleverancier het volledige bedrag aan energiebelasting bij u in mindering brengen. Daar bovenop houdt u recht op de "energiesubsidie" van de overheid uit de vorige vraag. Dit zijn twee losstaande zaken, ondanks het feit dat de overheid deze energiesubsidie de naam "vermindering energiebelasting" heeft gegeven.

Wat gebeurt er met de opgewekte kWh?

De elektriciteit die de gezamenlijke installatie opwekt wordt door de coöperatie verkocht aan Delta. Met Delta is afgesproken dat zij de eerste drie jaar de stroom afnemen tegen de marktprijs met een opslag. De jaarlijkse stroomopbrengst wordt door de coöperatie gebruikt om de lopende jaarlijkse kosten binnen het project te betalen. Voorbeelden van deze exploitatiekosten zijn onderhoudskosten, schoonmaakkosten, administratiekosten, verzekeringskosten en de kosten van de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering.

Wat is mijn terugverdientijd?

Om het jaarlijkse voordeel van €320,- per jaar te realiseren moet u wel investeren in de zoncertificaten. De prijs per certificaat is €285,-. Als we teruggaan naar het rekenvoorbeeld van een jaarlijks elektriciteitsgebruik van 3.300 KWh zal een gemiddeld huishouden 12 certificaten aankopen voor €3.420,-, wat betekent dat u uw (bij gelijkblijvende stroomopbrengst, energiebelasting en kosten van de coöperatie) investering binnen 10 jaar terugverdient. Over de gehele looptijd van 15 jaar waarbinnen u belastingvoordeel hebt, maakt u een netto rendement van ruim 5%. Deze termijn is door de belastingdienst 3 jaar gegarandeerd. In dit rendement is geen rekening gehouden met eventuele slotuitkering na 15 jaar.

Hoe vindt de teruggave van de energiebelasting plaats?

Anno 2017 bedraagt de energiebelasting per opgewekte kilowattuur (kWh) €0,1013 exclusief BTW, of €0,1226 inclusief BTW. Na afloop van een opwekjaar stelt Zonkracht Middelburg vast hoeveel daadwerkelijk geproduceerde stroom er aan de participatie van elke deelnemer in het project is toe te schrijven. De coöperatie stuurt hierover een verklaring naar elk van de deelnemers in het project. Met deze gegevens gaan de deelnemers naar hun eigen energieleverancier, de leverancier van wie zij op hun huisadres de energie betrekken, zodat deze het jaarlijkse belastingvoordeel met hen kan verrekenen. Met Delta heeft de coöperatie de afspraak gemaakt dat zij de teruggave eenmaal per jaar bij de eindafrekening automatisch verwerkt. Bent u geen klant van Delta, dan is het raadzaam bij uw eigen energieleverancier na te vragen of deze bereid is de energiebelastingkorting te verrekenen. Veel energiebedrijven doen dit wel, maar enkele ook niet.

Moet ik overstappen van energieleverancier?

Mocht uw energieleverancier niet bereid zijn de energiebelastingkorting te verrekenen dan kunt u overwegen over te stappen naar een andere leverancier die deze bereidheid wel heeft.

Kan ik de energiebelasting zelf terugvragen bij de belastingdienst?

Nee, u kunt de energiebelasting niet zelf terugvragen bij de belastingdienst. Dit kan alleen via de energieleverancier die bereid is de energiebelastingkorting te verrekenen.

Wat is de rol van de gemeente Middelburg en de Vereniging Zeeuwind?

De gemeente Middelburg heeft Vereniging Zeeuwind gevraagd de postcoderegeling voor Middelburg uit te werken. Zeeuwind heeft de voorbereidingen getroffen voor het oprichten van de Coöperatie Zonkracht Middelburg U.A. Na installatie van de zonnepanelen zorgt Zeeuwind voor het beheer hiervan en voor administratieve ondersteuning van de coöperatie. De gemeente Middelburg stelt kosteloos het dak van de gemeenteloods aan de Waldammeweg beschikbaar en maakt het geschikt voor de plaatsing van zonnepanelen. Op deze wijze onderstreept de gemeente Middelburg het belang dat zij hecht aan de verduurzaming van de bebouwde omgeving.

Zijn er ook risico's?

Hoewel de meeste risico's zijn afgedekt door bijvoorbeeld notariële aktes en verzekeringen zijn er altijd enkele theoretische risico's denkbaar. Zo is het tarief wat Delta betaalt voor de stroom maar voor de eerste 3 jaar gegarandeerd en kan de wet die de korting op energiebelasting regelt (Regeling verlaagd tarief) worden aangepast. Dit zijn allemaal factoren die van invloed kunnen zijn op jouw persoonlijke terugverdientijd. Feit is dat u wat-er-ook-gebeurt nooit zonder elektriciteit komt te zitten: dat is per wet geregeld.

Kan ik meedoen als ik in een huurhuis woon?

Ja, u kunt ook meedoen als u in een huurhuis woont, mits u zelf een energiecontract met een regulier energiebedrijf heeft. Indien u huurt inclusief “gas, water en licht” is het niet mogelijk.

Wat is beter: eigen dak of gezamenlijk?

Voorkeur voor eigen dak of een gezamenlijk dak is voor iedere situatie anders. Zonnepanelen op eigen dak geeft sommige mensen het gevoel dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen energieproductie. Indien u zonnepanelen op uw eigen dak overweegt is het goed om eerst te onderzoeken of uw woning gunstig is gelegen. Hiervoor is het handig om de website www.zonatlas.nl te bekijken. Bij zonnepanelen op eigen dak wordt de opgewekte stroom met uw eigen verbruik verrekend voor het volledige tarief. Deze regeling is tot 2023 gegarandeerd. Bij plaatsen van zonnepanelen op eigen dak moet u er rekening mee houden dat de draagconstructie geschikt moet zijn en u zelf alles moet organiseren, onderhouden en verzekeren. Bij deelname aan de Coöperatie Zonkracht Middelburg U.A. wordt dit voor u geregeld. Op basis van bovenstaande argumenten kunt u uiteraard zelf het beste beslissen wat voor u de beste keuze is.

Ik heb al groene stroom, waarom meedoen?

Groene stroom van de grote energieleveranciers kan ook afkomstig zijn uit de ouderwetse kolencentrales als hier biomassa wordt bijgemengd. Die biomassa kan bijvoorbeeld hout zijn uit tropische regenwouden. Ook wordt groene stroom vaak ingekocht uit het buitenland, waar het afkomstig kan zijn uit energie die vrijkomt bij waterkracht van leegstromende stuwmeren. Deze stuwmeren zijn vaak volgepompt in tijden van "windoverschot" en leveren uiteindelijk een laag rendement.

Waarop is de prijs van een certificaat gebaseerd?

De prijs van een certificaat is gebaseerd op alle kosten die gemaakt moeten worden om het aanvangsbedrag van de investering te kunnen dekken. We gaan hierbij uit van investering in de zonnepaneleninstallatie en bijkomende kosten voor de coöperatie voor de installatie, aansluiting en organisatie. De exacte berekening vindt u t.z.t. in de business case.

Wat gebeurt er als ik verhuis?

  1.  Indien u binnen het postcodegebied verhuist kunt u uw certificaten gewoon houden.
  2. Certificaten staan op één naam, maar zijn overdraagbaar. U mag uw certificaten (panelen) altijd verkopen aan iemand binnen het postcodegebied, dus ook bij verhuizing. U kunt de panelen dus met uw huis aan de koper van uw huis verkopen. Indien de certificaten in andere handen overgaan moet dit wel gemeld worden aan de Coöperatie Zonkracht. Zodra de certificaten zijn overgedragen is tevens het lidmaatschap van de coöperatie automatisch beëindigd.
  3. U kunt de certificaten ook aan de Coöperatie Zonkracht aanbieden, die ze weer zal trachten uit te zetten bij de andere leden van de Coöperatie Zonkracht.

Wat gebeurt er met de certificaten bij overlijden van de certificaathouder?

  1. Mocht de certificaathouder komen te overlijden dan zullen de certificaten overgaan op de erven. De erven kunnen gezamenlijk de certificaten door de coöperatie op hun naam laten zetten als de woning door de erven aangehouden wordt. Ook kan, voor zover deze binnen de postcoderoos woont, één van de erven de certificaten overnemen.
  2. Wordt de woning verkocht dan kunnen de certificaten worden overgedaan aan de nieuwe bewoner.
  3. Mocht de nieuwe bewoner geen interesse hebben in overname, kunnen de certificaten aangeboden worden aan de coöperatie, die voor de certificaathouder(s) op zoek gaat naar belangstellenden voor overname.

Kan ik meedoen als ik zelf al zonnepanelen heb (of nog wil)?

Ja, u kunt ook meedoen als u zelf al zonnepanelen hebt (of nog wil). Wel zult u rekening moeten houden met het maximum aantal certificaten dat u wilt kopen. Het is financieel niet verstandig om meer certificaten te kopen dan het verschil tussen uw eigen elektriciteitsgebruik en de door uw eigen panelen geproduceerde elektriciteit.

Ik wil graag zien wat ik aan elektriciteit produceer, kan dat wel?

Ja, de opbrengst van de zonnepanelen wordt continu bijgehouden. Op deze manier kunt u zien wat u aan elektriciteit produceert. We zullen t.z.t. proberen om de energieproductie real time op het internet te publiceren. Daarnaast zullen we elk jaar de productie per certificaat (paneel) bekendmaken in het jaarverslag van de coöperatie.

Wat gebeurt er na 15 jaar, als de regeling ophoudt?

Na 15 jaar houdt de regeling op, maar de installatie blijft nog steeds stroom opwekken. Afhankelijk van de actuele stroomprijs en een eventuele nieuwe regeling kan de coöperatie beslissen of zij doorgaat met de exploitatie van de zonnepanelen. Zo niet, dan worden er afspraken gemaakt met de eigenaar van de gronden/het gebouw en de gemeente Middelburg over een overname van de installatie.

Wie kan er meedoen aan de postcoderegeling voor Middelburg?

Particulieren en ondernemers met een kleinzakelijke aansluiting binnen de postcodegebieden 4331 tot en met 4338 kunnen meedoen aan de postcoderegeling van Zonkracht Middelburg. De maximale deelname bedraagt het equivalent van 10.000 kWh per jaar. Ter indicatie: een gemiddeld Nederlands huishouden gebruikt 3.300 kWh per jaar, dus deze grens komt niet snel in zicht. De leden moeten op het adres van de aansluiting wonen en/of hier een bedrijf gevestigd hebben.

De businesscase rekent met 15 jaar, vanaf wanneer start dat precies?

De 15 jaar waarmee de businesscase rekent start zodra de belastingdienst de beschikking heeft afgegeven en de werkelijke stroomproductie is gestart.

Is mijn inleg in zonnepanelen bij de coöperatie btw‐plichtig?

De coöperatie is btw-plichtig. De inleg per certificaat/zonnepaneel niet. De inleg wordt geboekt op uw ledenrekening als kapitaal. De coöperatie schaft de panelen aan en betaalt daarover btw. Deze btw vordert zij samen met de btw op andere kosten terug bij de belastingdienst, dan wel verrekent zij met de btw die de coöperatie in rekening brengt over de aan Delta geleverde zonnestroom.

Waarom kan ik niet gewoon de opgewekte stroom van mijn paneel direct aftrekken van eigen stroomverbruik?

U kunt de opgewekte stroom van uw paneel niet direct aftrekken van uw eigen stroomverbruik, omdat het zonnepaneel niet op uw eigen dak ligt. De elektriciteit wordt geleverd aan het elektriciteitsnet. Er wordt gemeten hoeveel er jaarlijks is geproduceerd. U krijgt een jaaroverzicht over uw aandeel aan de productie. Vervolgens wordt over uw aandeel, mits dit binnen uw eigen jaarverbruik thuis blijft, de belastingkorting berekend. Dit wordt dan door uw energieleverancier met uw jaarlijkse eindafrekening verrekend.

Moet ik de certificaten opgeven bij de belastingaangifte?

Ja, u moet de certificaten opgeven bij de belastingaangifte. U geeft het saldo van uw Ledenrekening aan in box 3.

Ben ik als coöperatielid aansprakelijk?

Als u deelneemt wordt u automatisch lid van de Coöperatie Zonkracht Middelburg U.A., dat de certificaten uitgeeft. De rechtsvorm waarvoor gekozen is, is een Coöperatie U.A. De afkorting staat voor Uitgesloten Aansprakelijkheid. Hiermee zijn de coöperatieleden uitgesloten van aansprakelijkheid in geval van een eventueel financieel tekort van de coöperatie.

Hoe is de aansprakelijkheid van de coöperatie geregeld?

De coöperatie is een rechtspersoon met uitgesloten aansprakelijkheid, dit betekent dat de leden niet verantwoordelijk zijn. Bestuurders zijn alleen verantwoordelijk bij wanbestuur. In het onwaarschijnlijke geval dat de coöperatie niet aan haar verplichtingen kan voldoen, kan de coöperatie in het slechtste scenario failliet gaan. Het is dan aan de curator wat hiermee te doen. Aannemelijk is dat er dan een rechtsopvolger gezocht wordt. U kunt nooit meer dan de waarde van uw certificaat kwijt zijn.