Zonneparken in ontwikkeling

Onderstaande zonneparken worden momenteel ontwikkeld.

Zonnepark WZI Bath

Begin 2018 is de tender opgestart voor het zonnepark bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie Bath. In de tender wordt bekeken welke opstelling het beste tot zijn recht komt binnen de gegeven randvoorwaarden van zowel de locatie als de ontwikkelpartijen. Een belangrijke afweging is bijvoorbeeld de keuze voor een zuidopstelling of een oostwestopstelling.  Zo geeft een zuidopstelling een hogere productie per paneel, maar is er wel een tussenafstand nodig om schaduwwerking te voorkomen. Een oostwestopstelling produceert minder per paneel, maar benut de ruimte beter. De gekozen opstelling heeft ook effect voor de businesscase en het onderhoud: bij een oostwestopstelling is de opgewekte hoeveelheid energie bijvoorbeeld gelijkmatiger verdeeld over de dag. Nadat deze afweging is gemaakt, wordt in de 2e helft van 2018 gestart met de bouw. 

In overleg met het Waterschap Brabantse Delta zijn afspraken gemaakt over het grondgebruik. Ook zijn de mogelijkheden verkend om gebruik te maken van de huidige netaansluiting van het Waterschap. Op deze manier kunnen de investeringskosten voor de netinpassing fors worden beperkt. Zeeuwind werkt voor dit project samen met Eneco en Maatschap Hopmans.

wzi bath logo

Zonnepark Koudekerke levert in het najaar van 2018 duurzame stroom

Zonnepark Koudekerke komt op een voormalige vuilstortlocatie, waardoor er sprake is van dubbel ruimtegebruik zonder verdringing van andere functies. Het terrein wordt ook omringd door bomen, waardoor het landschappelijk netjes is ingepast en uit het zicht ligt. Het is een zonnepark van ca. 10.000 panelen. Hier wordt straks net zoveel energie opgewekt als 900 huishoudens jaarlijks gemiddeld verbruiken wat ruim 1/2 is van Koudekerke/Dishoek. De omgevingsvergunning en SDE-beschikking zijn inmiddels rond voor het zonnepark. Momenteel lopen de onderhandelingen met aannemers voor de realisatie van het zonnepark. We verwachten het zonnepark in het najaar van 2018 operationeel te hebben. 

Een groep inwoners o.l.v. John van Wallenburg heeft de dorpscoöperatie Koudekerke/Dishoek opgezet. Voor de realisatie van het zonnepark heeft de dorpscoöperatie steun gezocht bij Zeeuwind. Koudekerke/Dishoek wil in 2030 energieneutraal zijn. De dorpscoöperatie wil met de winst van het zonnepark andere duurzame projecten realiseren zoals isolatieprojecten, warmtepompen en energieopslag. vooral bewust te maken van de energietransitie en wat men hier zelf aan kan doen. 

Zonnepark Koudekerke